Komendy Wiersza Poleceń

Poniżej znajduje się lista większości poleceń dostępnych w konsoli systemu windows. Aby uzyskać dokładne informacje o poleceniu, należy wpisać w konsoli “polecenie /?” np. Append /?. Zalecam takie działanie gdyż znaczna większość poleceń, posiada argumenty sterujące tym poleceniem.

A
Append – Pozwala programom otwierać pliki danych w określonych katalogach tak jak w bieżącym katalogu.
Arp – Wyświetla lub modyfikuje tabelę translacji adresów IP do adresów fizycznych używanych przez protokół rozróżniania adresów (ARP).
Assoc – Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia rozszerzen plików.
Asr_fmt – Automatyczne odzyskiwanie systemu.
Asr_ldm – Manager dysków logicznych
AT – Polecenia i programy usługi planowania poleceń AT do uruchomienia na komputerze o określonej godzinie i dacie. Usluga Harmonogram musi być uruchomiona, aby używać poleceń AT.
Atmadm – Statystyki Menedżera wywołan ATM systemu Windows.
Attrib – Wyświetla lub zmienia atrybuty plików.
Auditusr – Ustawia zasady inspekcji dla poszczególnych użytkowników.

B
Bootcfg – Konfigurowanie, ustawień pliku BOOT.INI
Break – Przerwanie w systemie DOS. Brak efektu w windowsie XP.

C
Cacls – Służy do modyfikacji, listy kontroli dostępu plików.
Calc – Kalkulator. (WIN)
Call – Wywołuje jeden program wsadowy z innego.
Cd – Change Directory Wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub zmienia go.
Charmap – Tablica znaków.(WIN)
Chcp – Sprawdza/ustawia numer aktywnej strony kodowej.
Chdir – Wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub zmienia go.
Chkdks – Sprawdza dysk i wyświetla raport o jego stanie.
Chkntfs – Wyświetla lub modyfikuje stan sprawdzania dysku podczas rozruchu.
Cipher – Wyświetla lub zmienia szyfrowanie katalogów [plików] w partycjach NTFS.
Cleanmgr – Oczyszczanie dysku. (WIN)
Cliconfg – Narzędzie sieciowe klienta servera SQL. (WIN) // ISS
Clipbrd – Podgląd wieloschowka.
Cls – Czyści ekran.
Cmd – Uruchamia nowa konsole.
Cmstp – Instalator Profilu Managera połączen.
Color – Ustawienia koloru konsoli.
Command – Windosowki dos.
Comp – Porównuje zawartość dwóch plików bądź zestawu plików.
Compact – Wyświetla informacje o kompresji i umożliwia jej zmianę na partycjach NTFS.
Control – Panel Sterowania (WIN)
Convert – Konwertuje wolumin z FAT na NTFS.
Convlog – Microsoftowski konwerter dzienników internetowych
Copy – Kopiuje plik.
CScript – Host skryptów systemu Windows.

D
Date – Ustawienie bądź wyświetlenie daty.
Dcomcnfg – Microsoft Managment Console (WIN)
Debug – Program testujący i edytujący narzędzia.
Defrag– Defragmentacja dysku.
Del – Usuwa pliki.
Diantz – Aplikacja do kompresowania.
Dir – Wyświetla listę katalogów i plików znajdujących się w danym folderze
Diskcomp – Porównuje zawartość dwóch dyskietek.
Dickcopy – Kopiuje dyskietkę, na drugą dyskietkę.
DiskPart – Program do zarządzania dyskami, partycjami.
Doskey – Edytuje wiersze polecenia, ponownie wywołuje polecenia systemu Windows XP i tworzy makra.
Driverquery – Wyświetlenie listy zainstalowanych sterowników urządzeń.
Dxdiag – Diagnostyka DirectX.

E
Edlin – Wierszowy edytor tekstu.
Echo – Wyświetla komunikaty lub włącza i wyłącza wyświetlanie poleceń.
Endlocal – Sprawia, że zmiany środowiska w pliku wsadowym nie będą lokalne.
Erase – Usuwa pliki lub foldery.
Eventcreate – Tworzenie niestandardowego identyfikatora i komunikatu w określonym dzienniku zdarzen. Admin+
Eventtriggers – Konfigurowanie i wyświetlenie “wyzwalaczy zdarzeń” na systemie lokalnym i zdalnym. Admin+
Exit – Zamyka cmd.exe lub skrypt wsadowy.
Expand – Dekompresuje jeden lub więcej plików.

F
Fc – Porównuje parę lub zestaw plików i prezentuje różnice między nimi.
Find – Szuka ciągu znaków w pliku lub plikach.
Findstr – Szuka ciągu znaków w plikach.
For – Wykonuje dane polecenie dla wszystkich plików/zmiennych ze zbioru plików, programie wsadowym.
Format – Formatuje dysk.
Fsutil – Zawansowane działania na systemach plików. (wiele podpoleceń)
FTP – Przesyłanie plików do i z komputera na którym jest uruchomiony server ftp.
Ftype – Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia typy plików używanych w skojarzeniach.

G
Getmac – Wyświetlenie adresu/ów MAC. Admin+
Goto – Kieruje program cmd.exe do oznaczonego etykietą wiersza w programie wsadowym.
Graphics – Program umożliwiający druk grafik.
Gpresult – Wyświetlenie zestawu zasad RSoP dla danego użytkownika oraz systemu.
GPUdate – Odświeżanie zasad grupy systemu operacyjnego Wndows.
Graftabl – Umożliwia wyświetlenie rozszerzonego zestawu znaków w trybie graficznym systemu Wondows.

H
Help – Podaje informacje o danym poleceniu to samo co “polecenie” /?.
Hostname – Pokazuje nazwę hosta.

I
IF – Polecenie wykonujące przetwarzanie warunkowe w programach wsadowych.
Iisreset – Zarządzanie usługami internetowymi (restart,start,stop). IIS+
Ipconfig – Pokazuje informacje o numerach IP (ipconfig /all).
Ipxroute – Program do sterowania routingiem źródłowym i IPX.

K
Kb16 – Konfigurator klawiatury aby spełniała wymagania konkretnego języka.

L
Label – Edycja etykiety woluminu dysku.
Lodctr – Aktualizuje nazwy liczników Monitora wydajności i teksty objaśniające dla liczników rozszerzalnych.
Logman – Zarządzanie usługą dziennika zdarzeń i alertów, tworzenie dziennika sesji.
Lpq – Wyświetla stan zdalnej kolejki LPD. (drukarki).
Lpr – Wysyła zadanie drukowania do drukarki sieciowej.

M
Mkdir – Tworzenie katalogu.
Mmc – Microsoft Mamagment OCnsole (Win).
Mode – Konfiguracja urządzeń systemowych.
More – Prezentuje dane po jednej stronie/ekranie naraz.
Mountvol – Robi, usuwa lub wyświetla listę punktów instalacji partycji.
Move – Przenosi pliki i zmienia nazwy plików i katalogów.
Msiexec – Instalator windows.

N
Nbtstat – Wyświetlenie statystyk protokołu oraz bieżących połączeń TCP/IP używając NBT (NetBIOS przez TCP/IP).
Net – Polecenia usług sieciowych.
Netsh – Lokalne lub zdalne wyświetlenie bądź konfiguracja sieci, działającej na komputerze.
Netstat – Statystyka protokołu oraz połączenia TCP/IP.
Notepad– Uruchominie notatnika windows.
Nslookup – Wyświetlenie informacji do diagnozowania infrastruktury systemu DNS.
Ntsd – Jest to pomoc dla programistów. Nie powinno się tego używać bez odpowiedniej wiedzy.

O
Openfile – Wyświetlenie lub rozłączenie plików i folderów otwartych w systemie. admin+

P
Path – Ustawianie bądź wyświetlanie ścieżki dla plików wykonywalnych.
Pathping – Wyświetlenie stopnia utraty pakietów na określonym routerze lub łączu. Pomocne przy wyszukiwaniu wadliwych łączy w sieci.
Pause – Zawiesza działanie pliku wsadowego, raportując to komunikatem.
Pentnt – Wykrywanie błędu dzielenia zmiennoprzecinkowego.
Perfmon – Monitoring wydajności komputera (WIN).
Ping – Sprawdzanie łączności ze zdalnym hostem.
Popd – Zmienia bieżący katalog na katalog znajdujący się w poleceniu PUSHD.
Powercfg – Wyświetla informacje oraz pozwala na konfigurowanie zasilanie systemu. Admin+
Print – Drukowanie pliku tekstowego.
Prompt – Zmienia tekst zgłoszenia (monit) programu cmd.exe.
PushD – Zachowuję nazwę bieżącego katalogu używaną przez polecenie POPD przed zmianą danego katalogu na określony katalog.

R
Rasdial – Automatyzacja procesu połączenia usługi Klient Microsoft. Wyświetla aktualne połączenia.
Rcp – Kopiowanie plików do i z komputera na którym jest uruchomiona usługa RCP.
Recover – Narzędzie do odzyskiwania informacji z uszkodzonego dysku.
Reg – Umożliwia działanie na rejestrze systemu windows.
Regsvr32 – Rejestrator plików .dll w postaci skladników poleceń do rejestru.
Relog – Służy do stworzenia nowych dzienników wydajności z istniejących już dzienników, zmieniając częstotliwość próbkowania i format zapisu dziennika.
Rem – Komentarz w plikach wsadowych.
Rename – Zmiana nazwy pliku.
Replace – Zamienia pliki o tych samych nazwach z jednego katalogu do drugiego.
Reset session – Polecenie służące do zresetowania (usunięcia) sesji na serwerze terminali.
Rexec – Usluga umożliwiająca na wykonanie polecenia w systemie innym niż z rodziny Windows, posiadający usługę Rexex (demon).
Rmdir – Usuwa katalog.
Route – Wyświetlanie oraz modyfikacja wpisów w lokalnej tabeli routingu protokołu IP.
Rsh – Usługa umożliwiająca wykonanie polecenia na zdalnych komputerach.
Rsm – Usługa zarządzająca zasobami nośników za pomocą Magazynu wymiennego.
Runas – Możliwość uruchomienia określonych programów i narzędzi z uprawnieniami innymi niż uprawnienia związane z bieżącym logowaniem.

S
Sc – Zarządzanie usługami.
Schtasks – Zarządzanie zaplanowanymi zadaniami, lokalnie i zdalnie. Admin+
Secedit – Konfiguracja oraz analiza zabezpieczeń systemu poprzez porównanie konfiguracji bieżącej z szablonem.
Set – Ustawianie oraz wyświetlanie zmiennych środowiskowych w cmd.exe.
Setlocal – Zmienna pozostaje tylko w pliku wsadowym i nie ma bezpośredniego wpływu na zmienne środowiskowe.
Sfc – Kontroler plików systemu Windows.
Shadow – Służy do monitorowania innej sesji usług terminalowych.
Shift – Zmienia pozycję parametrów wsadowych w plikach wsadowych.
Shutdown – Polecenie zarządzające wyłączeniem/restartem komputera, lokalnego lub zdalnego.
Sort – Polecenie sortujące dane wyjściowe (zawartość plików) i zapisuje wynik w innym pliku bądź wyświetla na ekranie.
Start – Uruchamia oddzielne okno aby uruchomić dany program, plik.
Subst – Służy do kojarzenia ścieżki z literą dysku.
Sysocmgr – Instalator ograniczonego zestawu składników opcjonalnych.
Systeminfo – Podstawowe informacje o konfiguracji systemu. admin+

T
Taskkill – Służy do zamykania jednego lub więcej procesów.
Tasklist – Wyświetlenie wszystkich procesów.
Taskmgr – Ctr+Alt+Del :>
TcmSetup – Ustawienie bądź wyłączenie klienta TAPI.
Telnet – Program służący do zarządzania komputerem zdalnym bądź lokalnym, na którym jest uruchomiony server telnet.
Tlntadmn – Parametry oraz ustawienia lokalnego servera telnet.
Tftp – Przesyłanie i odbieranie plików za pomocą TFTP.
Time – Pokazuje i ustawia czas.
Title – Ustawia tytuł dla cmd.exe.
Tracerpt – Służy do przetwarzania dzienników śledzenia zdarzeń.
Tracert – Tace Route prześledzenie drogi pakietów z naszego komputera do servera na TCP/IP
Tracert6 – Trace route na IPv6.
Tree – Graficzne przedstawienie struktury folderów.
Tscon – Służy do połączenia sesji użytkownika z sesją terminalową.
Tsdiscon – Polecenia rozłączające sesję terminala.
Tskill – Zamyka proces na lokalnym bądź zdalnym komputerze. admin+
Tsshutdn – Polecenia zamykające server w kontrolowany sposób.
Type – Wyświetla zawartość jednego bądź kilku plików tekstowych.
Typeperf – Jest to program pokazujący dane na temat wydajności, może też zapisać w logu.

U
Unlodctr – Służy do usuwania nazwy licznika wydajności i tekst wyjaśnienia związanego z usługą lub sterownikiem urządzenia z rejestru systemowego.
Userinit – Otwarcie “Moje Dokumenty” dla zalogowanego usera.
Utilman – Manager narzędzi. (lupa i takie tam badziewia)

V
Ver – Wersja systemu.
Verifier – Weryfikator sterowników.
Vol – Wyświetlanie etykiety partycji/woluminu.
Vssadmin – Kopiowanie partycji w tle. admin+

W
W32 – Program do diagnostyki usługi “Zegar systemu Windows”.
Winchat – Chat systemu windows, działający na lanie.
Winhlp32 – Aplikacja otwierająca pliki pomocy.
Winmine – Saper (WIN).
Winmsd – Informacje o systemie Windows. (WIN)
Winver – Wersja systemu. (WIN)
WMIC – “Windows Management Instrumentation Command line” zarządzanie instrumentacjami windows.
Write – Otwarcie wordpada.
Wscript – Host skryptów systemu windows.
Wuauclt: – Update Systemu windows.

X
Xcopy – Służy do kopiowania drzew katalogów i plików.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.